White: Toubanua Tairov
Black: Eros Servr
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 e7e6
2. g1f3 f8e7
3. f1c4 g8f6
4. d2d3 e8g8
5. e1g1 d7d5
6. e4d5 e6d5
7. c4b3 b8c6
8. d3d4 c8f5
9. c2c3 f8e8
10. b1d2 f5d3
11. f1e1 e7d6
12. b3c2 e8e1
13. f3e1 d3c2
14. e1c2 d8d7
15. d2f3 a8e8
16. c1g5 f6e4
17. g5h4 d6f4
18. c2e3 g7g5
19. h4g3 e4g3
20. h2g3 f4e3
21. f2e3 g5g4
22. f3h2 e8e3
23. h2g4 e3e6
24. d1d2 d7d6
25. d2g5 g8f8
26. g5h5 e6e7
27. h5h7 e7e2
28. h7h8 f8e7
29. a1f1 d6g3
30. h8h3 g3h3
31. g2h3 e2b2
32. h3h4 b2a2
33. h4h5 a2c2
34. h5h6 c2c3
35. g1g2 c3c2
36. f1f2 c2f2
37. g2f2 e7f8
38. f2g3 f8g8
39. g3h4 c6d4
40. g4e5 c7c5
41. h4h5 b7b5
42. h5g5 f7f5
43. g5f6 a7a5
44. f6g6 c5c4
45. h6h7 g8f8
46. h7h8qf8e7
47. h8g7 e7d6
48. e5f7 d6c5
49. g7f8 c5b6
50. f8d6 d4c6
51. d6d5 c6e7

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Eros Servr

33022Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
32764Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
32182Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
29393Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
29179Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
19778Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
19728Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
19687Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
17064Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
17058Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
17037Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
16900Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
15970Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
15905Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
15503Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
15307Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
15141Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
14885Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
14848Toubanua Tairov-Eros Servr0.5-0.5
14774Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
14447Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
13645Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
10778Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
10752Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10715Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10612Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10476Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10468Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
10456Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10455Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
10308Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10064Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
9892Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
9889Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
9474Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
9459Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
9321Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
9309Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
8731Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
8080Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
7656Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
7616Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
7565Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
7394Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
7313Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
7298Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
7296Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
6656Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
6611Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
6539Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
6321Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
6197Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
6180Toubanua Tairov-Eros Servr1-0

Toubanua Tairov 52% - Eros Servr 48%

Notes: