White: Eros Servr
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. b1c3 g8f6
2. d2d3 e7e5
3. g1f3 b8c6
4. c1d2 f8c5
5. c3a4 c5e7
6. e2e4 e8g8
7. c2c4 d7d6
8. a4c3 a7a6
9. f1e2 c6d4
10. e1g1 d4e2
11. d1e2 c8g4
12. a2a4 c7c6
13. h2h3 g4h5
14. f1c1 f6e8
15. a4a5 e8c7
16. b2b4 c7e6
17. d2e3 f7f5
18. e4f5 f8f5
19. g2g4 h5g4
20. h3g4 f5f6
21. c3e4 f6g6
22. f3h2 e6c7
23. c1c2 c7e8
24. e3b6 d8d7
25. b6e3 e8f6
26. e3g5 f6g4
27. h2f3 e7g5
28. f3g5 d7f5
29. g5f3 g4e3
30. e4g3 g6g3
31. f2g3 e3c2
32. f3h4 f5g5
33. e2c2 g5g3
34. h4g2 h7h5
35. c4c5 h5h4
36. c2b3 g8h8
37. a1a2 h4h3
38. c5d6 h3g2
39. a2g2 g3e1
40. g1h2 a8f8
41. d6d7 e1h4
42. h2g1 h4d4
43. g1h1 f8f1
44. h1h2 d4h4

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Eros Servr vs Toubanua Tairov

33022Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
32764Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
32182Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
29393Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
29179Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
19778Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
19728Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
19687Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
17064Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
17058Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
17037Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
16900Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
15970Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
15905Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
15503Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
15307Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
15141Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
14885Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
14848Toubanua Tairov-Eros Servr0.5-0.5
14774Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
14447Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
13645Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
10778Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
10752Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10715Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10612Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10476Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10468Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
10456Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10455Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
10308Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
10064Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
9892Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
9889Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
9474Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
9459Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
9321Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
9309Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
8731Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
8080Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
7656Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
7616Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
7565Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
7394Toubanua Tairov-Eros Servr1-0
7313Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
7298Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
7296Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
6656Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
6611Eros Servr-Toubanua Tairov1-0
6539Toubanua Tairov-Eros Servr0-1
6321Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
6197Eros Servr-Toubanua Tairov0-1
6180Toubanua Tairov-Eros Servr1-0

Eros Servr 48% - Toubanua Tairov 52%

Notes: