White: yumiko Sideways
Black: Averell Dolten
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. g1f3 d7d5
2. b1c3 b8c6
3. e2e4 d5d4
4. c3b5 e7e5
5. d2d3 g8f6
6. f1e2 f8b4
7. c2c3 b4c5
8. b5d4 e5d4
9. c3d4 c6d4
10. f3d4 c5d4
11. c1e3 d4b2
12. a1b1 b2c3
13. e3d2 c3d4
14. d1a4 c7c6
15. b1b4 d4e5
16. b4c4 e8g8
17. d3d4 e5d6
18. e4e5 d6e5
19. d2g5 e5d4
20. g5f6 d4f6
21. c4f4 d8d1
22. a4d1 c6c5
23. e1g1 c8e6
24. e2h5 e6a2
25. f4e4 b7b5
26. h5f7 a2f7
27. f1e1 a7a5
28. d1d6 c5c4
29. d6f8 a8f8
30. f2f4 c4c3
31. e1c1 b5b4
32. f4f5 b4b3
33. c1a1 f6d8
34. f5f6 g7f6
35. e4g4 g8h8
36. a1d1 c3c2
37. g4d4 c2d1q
38. d4d1 b3b2

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Averell Dolten

34497Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
34379yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
34045yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
34042Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
33998Averell Dolten-yumiko Sideways0-1
33931Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
33186yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
33066yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
32954Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
32666yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
32657Averell Dolten-yumiko Sideways0-1
32616yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
32566yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
32424Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
32398Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
32374Averell Dolten-yumiko Sideways0-1
32243Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
32196Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
32130yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
32106Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
32080Averell Dolten-yumiko Sideways0-1
32071yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
32043Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
32042yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
32021yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
31953yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
31932Averell Dolten-yumiko Sideways0-1
31733Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
31731Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
31667Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
31360yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
31170yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
30892yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
30890yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
30889yumiko Sideways-Averell Dolten0.5-0.5
30359Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
30080yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
29870Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
29319yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
29125Averell Dolten-yumiko Sideways0-1
28862Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
28559Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
28447yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
28336Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
28271yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
28189yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
28135Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
28122Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
26262yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
26191yumiko Sideways-Averell Dolten0-1

yumiko Sideways 29% - Averell Dolten 71%

Notes: