White: yumiko Sideways
Black: Averell Dolten
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. d2d4 d7d5
2. e2e4 d5e4
3. d4d5 e7e5
4. d1d4 e5d4
5. c1g5 d8g5
6. f1b5 b8c6
7. b5c4 c6e5
8. c4b5 e5d7
9. f2f4 g5g2
10. g1h3 g2h1
11. e1f2 h1h2
12. f2f1 h2h3
13. f1e1 g8f6
14. b1d2 f8b4
15. e1e2 e8g8
16. a1g1 e4e3
17. b5c4 b4d2
18. d5d6 c7d6
19. c4f7 f8f7
20. g1g7 f7g7
21. c2c4 d4c3
22. b2c3 d2c3
23. e2d3 f6d5
24. d3c4 h3e6
25. f4f5 e6f5
26. a2a4 e3e2
27. a4a5 e2e1q
28. c4b5 c3a5
29. b5a4 b7b5
30. a4b5 c8b7
31. b5a4 f5c2
32. a4b5 e1b4

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Averell Dolten

34497Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
34379yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
34045yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
34042Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
33998Averell Dolten-yumiko Sideways0-1
33931Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
33186yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
33066yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
32954Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
32666yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
32657Averell Dolten-yumiko Sideways0-1
32616yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
32566yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
32424Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
32398Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
32374Averell Dolten-yumiko Sideways0-1
32243Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
32196Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
32130yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
32106Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
32080Averell Dolten-yumiko Sideways0-1
32071yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
32043Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
32042yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
32021yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
31953yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
31932Averell Dolten-yumiko Sideways0-1
31733Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
31731Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
31667Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
31360yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
31170yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
30892yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
30890yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
30889yumiko Sideways-Averell Dolten0.5-0.5
30359Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
30080yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
29870Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
29319yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
29125Averell Dolten-yumiko Sideways0-1
28862Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
28559Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
28447yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
28336Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
28271yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
28189yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
28135Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
28122Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
26262yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
26191yumiko Sideways-Averell Dolten0-1

yumiko Sideways 29% - Averell Dolten 71%

Notes: