White: APOLO888 Resident
Black: Bertus Dreistein
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. g2g4 e7e5
2. b2b4 f8b4
3. a2a4 d7d5
4. c2c4 d5c4
5. h2h4 c8g4
6. h1h2 b8c6
7. e2e3 g4d1
8. e1d1 d8d5
9. g1e2 g8f6
10. f1h3 e8g8
11. e2g3 d5d3
12. a1a3 d3b1
13. a3a1 b1a1
14. g3f5 a1a4+
15. d1e1 f6e4
16. f2f3 e4f6
17. e3e4 a4c2
18. e1e2 c2c1
19. e2e3 a7a5
20. h2h1 c1h1
21. f5g3 h1h3
22. g3f5 b7b5
23. f5g7 g8g7
24. h4h5 h3h5
25. d2d3 c4d3
26. e3d3 h5f3+
27. d3c2 f6e4
28. c2b2 g7g8
29. b2c2 a5a4
30. c2c1 a4a3
31. c1c2 c6d4+
32. c2b1 c7c5
33. b1a1 a3a2
34. a1b2 a2a1q

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

APOLO888 Resident vs Bertus Dreistein

31098APOLO888 Resident-Bertus Dreistein0-1

APOLO888 Resident 0% - Bertus Dreistein 100%

Notes: