White: yumiko Sideways
Black: Averell Dolten
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 e7e5
2. f1c4 b8c6
3. c4d5 g8f6
4. c2c4 f6d5
5. c4d5 c6d4
6. g1f3 d4f3
7. d1f3 d7d6
8. d2d3 c8d7
9. b1c3 f8e7
10. c1e3 e8g8
11. a2a4 c7c5
12. d3d4 c5d4
13. e1g1 d4e3
14. f3e3 d7g4
15. f1e1 e7g5
16. e3d3 a8c8
17. a4a5 g5f4
18. b2b4 d8h4
19. a5a6 b7b6
20. b4b5 h4h2
21. g1f1 c8c5
22. e1e2 g4e2
23. f1e2 h2g2
24. c3a4 c5c7
25. d3b3 g2e4
26. e2d1 f8c8
27. b3h3 e4d5
28. d1e2 d5b5
29. e2f3 b5a6
30. a4b6 a6b6
31. a1a7 b6a7
32. h3c8 c7c8

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Averell Dolten

34497Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
34379yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
34045yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
34042Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
33998Averell Dolten-yumiko Sideways0-1
33931Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
33186yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
33066yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
32954Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
32666yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
32657Averell Dolten-yumiko Sideways0-1
32616yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
32566yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
32424Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
32398Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
32374Averell Dolten-yumiko Sideways0-1
32243Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
32196Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
32130yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
32106Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
32080Averell Dolten-yumiko Sideways0-1
32071yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
32043Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
32042yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
32021yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
31953yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
31932Averell Dolten-yumiko Sideways0-1
31733Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
31731Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
31667Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
31360yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
31170yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
30892yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
30890yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
30889yumiko Sideways-Averell Dolten0.5-0.5
30359Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
30080yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
29870Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
29319yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
29125Averell Dolten-yumiko Sideways0-1
28862Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
28559Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
28447yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
28336Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
28271yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
28189yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
28135Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
28122Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
26262yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
26191yumiko Sideways-Averell Dolten0-1

yumiko Sideways 29% - Averell Dolten 71%

Notes: