White: Zero Andhalf
Black: yumiko Sideways
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. d2d4 d7d5
2. b1c3 c8e6
3. c3d5 e6d5
4. g1f3 d5e4
5. c1g5 b8d7
6. g5e7 f8e7
7. e2e3 g8f6
8. f1b5 e7b4
9. c2c3 b4d6
10. b5d7 d8d7
11. e1g1 f6g4
12. f3e5 d7e6
13. d1g4 e6g4
14. e5g4 e4d3
15. g4e5 d3f1
16. a1f1 c7c5
17. e5f7 e8f7
18. d4d5 c5c4
19. f2f4 h8e8
20. e3e4 e8e4
21. f4f5 a8e8
22. f1d1 e4f4
23. d1c1 f4f5
24. c1e1 e8e1

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Zero Andhalf vs yumiko Sideways

32587Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
31470yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
31385Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
31309yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
31142yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
31065Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
31032Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
31024Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
31021Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
30876Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
30820Zero Andhalf-yumiko Sideways1-0
30413Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
30412yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
30246Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
30071yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
30062yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
30020Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
30010Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
29858yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
29808Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
29020yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28964yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28943yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
28846yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28624yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28593Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
28577yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
28572yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28543yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28501Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
28496Zero Andhalf-yumiko Sideways1-0
28345Zero Andhalf-yumiko Sideways0.5-0.5
28330yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28165yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
28151yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
28150Zero Andhalf-yumiko Sideways1-0
28102Zero Andhalf-yumiko Sideways1-0
26515yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
26285Zero Andhalf-yumiko Sideways1-0

Zero Andhalf 29% - yumiko Sideways 71%

Notes: