White: yumiko Sideways
Black: Zero Andhalf
Outcome: 1 - 0
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 d7d5
2. e4d5 d8d5
3. d2d4 d5d4
4. d1d4 e7e5
5. d4e5 f8e7
6. e5b5 b8c6
7. b5c5 e7c5
8. c1e3 c6d4
9. g1e2 d4e2
10. e3c5 e2f4
11. c5e3 g7g5
12. f1b5 c8d7
13. b5c4 f4g2
14. e1e2 g2f4
15. e3f4 g5f4
16. h1g1 g8f6
17. g1g7 h8f8
18. b1d2 e8c8
19. d2b3 c8b8
20. a1d1 f6e4
21. g7h7 e4f2
22. e2f2 f8g8
23. c4f7 f4f3
24. f7g8 d8g8
25. d1d7 g8g2
26. f2e3 g2h2
27. d7d8

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Zero Andhalf

34043yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
32587Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
31470yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
31385Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
31309yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
31142yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
31065Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
31032Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
31024Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
31021Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
30876Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
30820Zero Andhalf-yumiko Sideways1-0
30413Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
30412yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
30246Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
30071yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
30062yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
30020Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
30010Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
29858yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
29808Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
29020yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28964yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28943yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
28846yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28624yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28593Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
28577yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
28572yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28543yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28501Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
28496Zero Andhalf-yumiko Sideways1-0
28345Zero Andhalf-yumiko Sideways0.5-0.5
28330yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28165yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
28151yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
28150Zero Andhalf-yumiko Sideways1-0
28102Zero Andhalf-yumiko Sideways1-0
26515yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
26285Zero Andhalf-yumiko Sideways1-0

yumiko Sideways 71% - Zero Andhalf 29%

Notes: