White: Basi Anadrian
Black: yumiko Sideways
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. d2d4 d7d5
2. e2e4 d5e4
3. b1c3 c8e6
4. c3e4 g8f6
5. e4f6 e7f6
6. g1f3 f8b4
7. c1d2 b8c6
8. d2b4 c6b4
9. f1b5 e6d7
10. b5d7 d8d7
11. e1g1 f6f5
12. f3e5 d7e6
13. e5f7 e6f7
14. f1e1 e8d7
15. c2c4 f7c4
16. e1e7 d7e7
17. d1g4 a8d8
18. g4g7 e7e6
19. g7h8 d8d4
20. h8d4 c4d4
21. a1d1 d4b2
22. d1d7 b2b1
23. d7d1 b1d1

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Basi Anadrian vs yumiko Sideways

32249yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
32092yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
31760Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
31305yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
31222Basi Anadrian-yumiko Sideways1-0
31122yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
30761yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
30664Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
30379Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
30377Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
29086Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
28845yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
28843yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
28747Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
28744yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
28706yumiko Sideways-Basi Anadrian0-1
28540yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
28262Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
28249yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
28192Basi Anadrian-yumiko Sideways1-0
28188Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
28186Basi Anadrian-yumiko Sideways1-0
28156yumiko Sideways-Basi Anadrian0-1
28155yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
28144yumiko Sideways-Basi Anadrian0-1
28099yumiko Sideways-Basi Anadrian0.5-0.5
28091yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0

Basi Anadrian 24% - yumiko Sideways 76%

Notes: