White: yumiko Sideways
Black: Zero Andhalf
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 d7d5
2. e4e5 b8c6
3. g1f3 c6e5
4. f3e5 g8f6
5. f1b5 c8d7
6. b5d3 f6e4
7. d3e4 d5e4
8. b1c3 d7f5
9. d2d4 e4d3
10. c2d3 e7e6
11. f2f4 f8c5
12. d3d4 c5d4
13. e5f7 d4c3
14. b2c3 d8d1
15. e1d1 e8f7
16. d1d2 f7g8
17. d2e2 c7c5
18. c1a3 c5c4
19. h1d1 b7b5
20. d1d7 a7a5
21. a1b1 f5b1
22. d7e7 b1a2
23. e7e6 a2b3
24. e6e5 b3c2
25. e5b5 a5a4
26. b5c5 c2d3
27. e2e3 a8b8
28. c5c4 d3c4
29. g2g4 b8b2
30. h2h4 g8f7
31. f4f5 f7f6
32. a3f8 h8f8

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Zero Andhalf

34043yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
32587Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
31470yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
31385Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
31309yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
31142yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
31065Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
31032Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
31024Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
31021Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
30876Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
30820Zero Andhalf-yumiko Sideways1-0
30413Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
30412yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
30246Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
30071yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
30062yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
30020Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
30010Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
29858yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
29808Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
29020yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28964yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28943yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
28846yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28624yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28593Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
28577yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
28572yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28543yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28501Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
28496Zero Andhalf-yumiko Sideways1-0
28345Zero Andhalf-yumiko Sideways0.5-0.5
28330yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28165yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
28151yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
28150Zero Andhalf-yumiko Sideways1-0
28102Zero Andhalf-yumiko Sideways1-0
26515yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
26285Zero Andhalf-yumiko Sideways1-0

yumiko Sideways 71% - Zero Andhalf 29%

Notes: