White: Vlour Povver
Black: yumiko Sideways
Outcome: 1 - 0
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e3 d7d5
2. c2c4 e7e5
3. d1a4 c7c6
4. c4d5 g8f6
5. b1c3 f8c5
6. b2b4 c5d4
7. e3d4 e5d4
8. d5c6 b7c6
9. c3e2 e8g8
10. g1f3 f6e4
11. d2d3 e4d6
12. c1g5 f7f6
13. a4b3 f8f7
14. f3e5 g8f8
15. e5f7 f8e7
16. f7d8 e7d8
17. b3g8 d8c7
18. g5f4 b8a6
19. a1b1 c7b6
20. f4d6 c6c5
21. b4c5 b6a5
22. g8d5 c8g4
23. d5a8 f6f5
24. e2d4 f5f4
25. a8a7 f4f3
26. b1b5 a5a4
27. a7a6

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Vlour Povver vs yumiko Sideways

32942yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
32041yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
32012Vlour Povver-yumiko Sideways1-0
31810Vlour Povver-yumiko Sideways1-0
31451yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
31377yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
31368Vlour Povver-yumiko Sideways1-0
31267Vlour Povver-yumiko Sideways1-0
31263Vlour Povver-yumiko Sideways1-0
31256yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
31218yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
31143yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
31133yumiko Sideways-Vlour Povver1-0
30966yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
30858yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
30742yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
30665Vlour Povver-yumiko Sideways1-0
30662yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
30629Vlour Povver-yumiko Sideways0-1
28834Vlour Povver-yumiko Sideways1-0
28735Vlour Povver-yumiko Sideways1-0
28503yumiko Sideways-Vlour Povver0-1

Vlour Povver 91% - yumiko Sideways 9%

Notes: