White: Puhnka Olic
Black: yumiko Sideways
Outcome: 0 - 1
Date: 2017-06-14 03:01:21
1. d2d4 b8c6
2. e2e4 f7f6
3. b1c3 e7e5
4. d4e5 f6e5
5. d1d7 c8d7
6. g1f3 f8b4
7. c1g5 b4e7
8. h2h4 g8f6
9. e1c1 d7e6
10. d1d8 a8d8
11. c1b1 h8f8
12. g5f6 f8f6
13. f3e5 c6e5
14. f2f3 e6c4
15. f1c4 e5c4
16. e4e5 f6e6
17. c3d5 d8d5
18. f3f4 e7b4
19. g2g4 b4e1
20. h1e1 c4d2
21. b1c1 d2c4
22. e1d1 c4d2
23. d1d2 e6c6
24. d2d5 c6c4
25. f4f5 c4e4
26. d5d7 e8d7
27. c1d2 e4e5
28. d2c3 g7g6
29. f5g6 h7g6
30. c3d4 d7d6
31. c2c4 c7c5
32. d4c3 e5e4
33. c3d3 e4g4
34. h4h5 g6h5
35. a2a4 a7a5
36. b2b3 g4g3
37. d3e4 g3g5
38. e4d3 h5h4
39. d3e4 h4h3
40. e4f3 g5f5
41. f3g3 f5h5
42. g3f3 h3h2
43. f3g2 h2h1q
44. g2f2 h1e4
45. b3b4 h5f5
46. f2g3 b7b6
47. b4c5 f5c5
48. g3f2 c5c4
49. f2f1 e4d3
50. f1f2 c4f4
51. f2e1 d3c2

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Puhnka Olic vs yumiko Sideways

32252yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
31992yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
31517Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31512Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31373Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31304Puhnka Olic-yumiko Sideways1-0
31219Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31214Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31207Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31200Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31178Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31153Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31141yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
31121Puhnka Olic-yumiko Sideways1-0
31059yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
31055Puhnka Olic-yumiko Sideways1-0
31036Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31027Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31015yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
30898yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
30865Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
30760yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
30483Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
30415yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
30244Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
30076yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
30053yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
30034yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
29022yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28800yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28790Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
28746Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
28709yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28539yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28380yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28334yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28257Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
28160yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
28121yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
28090yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
27929Puhnka Olic-yumiko Sideways1-0

Puhnka Olic 29% - yumiko Sideways 71%

Notes: