White: Agape Xue
Black: Bertus Dreistein
Outcome: 0 - 1
Date: 2017-06-13 23:35:13
1. d2d4 d7d5
2. c2c4 d5c4
3. e2e3 c8e6
4. f1c4 e6c4
5. d1a4 b7b5
6. a4c2 b8c6
7. b2b3 c4d5
8. b1c3 d5g2
9. f2f3 g2h1
10. c3e4 c6b4
11. c2c5 e7e5
12. c5b5 c7c6
13. b5e5 g8e7
14. e1d2 h1g2
15. e5c5 e7d5
16. c5c4 f8e7
17. c1a3 e8g8
18. c4e2 g2h1
19. g1h3 d5e3
20. a1h1 e3d5
21. e4c5 b4a2
22. d2e1 a2c3
23. e2c2 f8e8
24. e1f2 a8b8
25. h1g1 e7d6
26. h3g5 d6c5
27. c2h7 g8f8
28. a3c5 d5e7

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Agape Xue vs Bertus Dreistein

28779Agape Xue-Bertus Dreistein0-1

Agape Xue 0% - Bertus Dreistein 100%

Notes: