White: Vlour Povver
Black: yumiko Sideways
Outcome: 1 - 0
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e3 d7d6
2. b1c3 e7e5
3. d2d4 b8c6
4. g1e2 g8f6
5. e3e4 c8e6
6. d4d5 e6d7
7. d5c6 d7c6
8. f2f3 f6d5
9. c3d5 c6d5
10. d1d5 d8e7
11. d5b7 e7d8
12. b7c6 d8d7
13. c6a8 d7d8
14. a8a7 f7f5
15. a7a4 e8e7
16. c1g5 e7e6
17. e4f5 e6f5
18. g5d8 d6d5
19. d8c7 f8c5
20. a4c6 c5e7
21. c6d5 h8a8
22. d5e5 f5g6
23. e5e4 g6f6
24. e4c6 f6f7
25. c6a8 e7b4
26. c2c3 g7g5
27. c3b4

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Vlour Povver vs yumiko Sideways

32942yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
32041yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
32012Vlour Povver-yumiko Sideways1-0
31810Vlour Povver-yumiko Sideways1-0
31451yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
31377yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
31368Vlour Povver-yumiko Sideways1-0
31267Vlour Povver-yumiko Sideways1-0
31263Vlour Povver-yumiko Sideways1-0
31256yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
31218yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
31143yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
31133yumiko Sideways-Vlour Povver1-0
30966yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
30858yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
30742yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
30665Vlour Povver-yumiko Sideways1-0
30662yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
30629Vlour Povver-yumiko Sideways0-1
28834Vlour Povver-yumiko Sideways1-0
28735Vlour Povver-yumiko Sideways1-0
28503yumiko Sideways-Vlour Povver0-1

Vlour Povver 91% - yumiko Sideways 9%

Notes: