White: Peter Gorez
Black: yumiko Sideways
Outcome: 1 - 0
Date: 2017-06-11 23:32:37
1. d2d4 c7c5
2. d4c5 b8c6
3. e2e4 f7f5
4. d1d7 c8d7
5. e4f5 d7f5
6. c2c3 f5b1
7. a1b1 d8d3
8. f1d3 a8d8
9. d3f5 e7e6
10. f5e6 g8f6
11. g1f3 f8c5
12. e1g1 f6e4
13. c1f4 d8d3
14. b1d1 c5f2
15. f1f2 e4f2
16. d1d3 f2d3
17. f4d6 d3b2
18. g1h1 c6d8
19. e6f5 g7g6
20. f5e4 b2d1
21. c3c4 e8d7
22. e4b7 d8b7
23. c4c5 h8e8
24. d6e5 b7c5
25. a2a4 c5d3
26. e5g7 e8e1
27. f3e1 d3e1
28. h1g1 e1f3
29. g2f3

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Peter Gorez vs yumiko Sideways

32202yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31772Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
31761Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
31433yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31231yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31225Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
31210yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31126yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
31061yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31020yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31018yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30897yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30878yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30826Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
30486yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30380Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
30361yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
30356yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30348yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
30239yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
30055yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30051yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30008yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
29987yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
29859yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
29810yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
29228yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
29090Peter Gorez-yumiko Sideways1-0
29087yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
28949yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28840Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
28726Peter Gorez-yumiko Sideways1-0
28652yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28354yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28282Peter Gorez-yumiko Sideways1-0
28281yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28255Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
28246yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
28243Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
28213yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28152yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
26229Peter Gorez-yumiko Sideways1-0

Peter Gorez 29% - yumiko Sideways 71%

Notes: