White: yumiko Sideways
Black: Puhnka Olic
Outcome: 1 - 0
Date: 2017-06-11 01:01:25
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. b1c3 d7d5
4. d2d4 d5e4
5. f3e5 c6e5
6. d4e5 d8d1
7. e1d1 g8f6
8. e5f6 g7f6
9. c3e4 f8e7
10. f1b5 c7c6
11. b5c4 e8g8
12. c1f4 c8g4
13. c4e2 g4e2
14. d1e2 f6f5
15. e4g3 f8e8
16. g3f5 a8d8
17. a1c1 d8d2
18. e2d2 e7c5
19. f4e3 e8e3
20. f2e3 f7f6
21. d2e2 g8f7
22. c1d1 f7e6
23. h1f1 c5e3
24. e2e3 e6e5
25. f5g3 c6c5
26. c2c4 h7h6
27. f1f5 e5e6
28. d1d5 b7b6
29. f5h5 a7a6
30. d5f5 e6d6
31. f5f6 d6c7
32. h5h6 c7b7
33. h6h7 b7c8
34. g3f5 a6a5
35. f6c6 c8d8
36. f5d6 b6b5
37. c6c5 b5c4
38. c5c4 a5a4
39. c4a4

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Puhnka Olic

32252yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
31992yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
31517Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31512Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31373Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31304Puhnka Olic-yumiko Sideways1-0
31219Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31214Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31207Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31200Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31178Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31153Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31141yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
31121Puhnka Olic-yumiko Sideways1-0
31059yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
31055Puhnka Olic-yumiko Sideways1-0
31036Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31027Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31015yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
30898yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
30865Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
30760yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
30483Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
30415yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
30244Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
30076yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
30053yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
30034yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
29022yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28800yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28790Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
28746Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
28709yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28539yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28380yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28334yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28257Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
28160yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
28121yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
28090yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
27929Puhnka Olic-yumiko Sideways1-0

yumiko Sideways 71% - Puhnka Olic 29%

Notes: