White: Thurar Laerck
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 0 - 1
Date: 2017-06-08 07:07:34
1. b1c3 g8f6
2. e2e3 d7d5
3. g1f3 b8c6
4. f1b5 c8f5
5. e1g1 e7e6
6. f3d4 d8d6
7. b5c6 b7c6
8. d4f5 e6f5
9. d1f3 f6g4
10. g2g3 g7g6
11. d2d4 f8e7
12. h2h3 g4f6
13. b2b3 e8g8
14. c1b2 f6e4
15. a1d1 d6f6
16. a2a4 e7d6
17. d1d3 f6g5
18. a4a5 g5h6
19. f3g2 h6h5
20. c3e4 f5e4
21. d3c3 f7f5
22. c3c6 h5e2
23. f1a1 a7a6
24. g2f1 e2f3
25. c6a6 a8a6
26. f1a6 f5f4
27. a6b5 f4e3
28. b5d5 g8h8
29. a1f1 e3f2
30. f1f2 f3g3
31. g1h1 g3f2
32. d5d6 c7d6
33. d4d5 h8g8
34. b2a3 f2f1
35. h1h2 f8f2

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Thurar Laerck vs Toubanua Tairov

28642Thurar Laerck-Toubanua Tairov0-1
27415Toubanua Tairov-Thurar Laerck1-0
27383Toubanua Tairov-Thurar Laerck1-0
22251Toubanua Tairov-Thurar Laerck0-1
22090Toubanua Tairov-Thurar Laerck1-0
22033Thurar Laerck-Toubanua Tairov0-1
20944Thurar Laerck-Toubanua Tairov1-0
20805Toubanua Tairov-Thurar Laerck1-0
19541Thurar Laerck-Toubanua Tairov1-0
19421Toubanua Tairov-Thurar Laerck0-1
18636Toubanua Tairov-Thurar Laerck1-0
17949Thurar Laerck-Toubanua Tairov1-0
14016Thurar Laerck-Toubanua Tairov0-1

Thurar Laerck 38% - Toubanua Tairov 62%

Notes: