White: Bertus Dreistein
Black: yumiko Sideways
Outcome: 1 - 0
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. d2d4 b8c6
2. e2e4 e7e5
3. d4d5 c6d4
4. b1c3 g8e7
5. c1g5 f7f6
6. g5e3 g7g5
7. f1c4 f8h6
8. b2b4 d7d6
9. g2g4 e8g8
10. a2a4 c8d7
11. f2f3 d8c8
12. g1h3 b7b6
13. e1g1 c7c5
14. b4b5 a7a6
15. b5a6 f6f5
16. g4f5 d7f5
17. e4f5 e7f5
18. e3d2 f5h4
19. h3g5 h4f3
20. g5f3 f8f3
21. d2h6 c8h3
22. f1f3 d4f3
23. g1h1 e5e4
24. h6f4 a8f8
25. f4d6 f8f4
26. d6f4 g8f7
27. c3e4 h3g4
28. d1c1 g4h3
29. a6a7 h7h5
30. a7a8qh3h2
31. f4h2 h5h4
32. h2f4 h4h3
33. a8d8 h3h2
34. d8b6 f3h4
35. b6c5 h4f5
36. h1h2 f5h4
37. h2g1 h4f3
38. g1f1 f3h2
39. f4h2 f7g6
40. f1e1 g6f5
41. c1e3 f5g4
42. c2c3 g4f5
43. h2f4 f5g4
44. d5d6 g4h4
45. d6d7 h4g4
46. d7d8q

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Bertus Dreistein vs yumiko Sideways

32952Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
32810yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
32807yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
32696Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
32565yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
32426Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
32408yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
32253Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
32171yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
32136Bertus Dreistein-yumiko Sideways0-1
32123yumiko Sideways-Bertus Dreistein1-0
32114Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
32104Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
32100yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
32095yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
32022yumiko Sideways-Bertus Dreistein1-0
32013yumiko Sideways-Bertus Dreistein1-0
32002yumiko Sideways-Bertus Dreistein1-0
31958Bertus Dreistein-yumiko Sideways0-1
31957Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
31933yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
31912Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
31910Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
31889Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
31888Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
31805yumiko Sideways-Bertus Dreistein1-0
31802yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
31775Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
31770Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
31752Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
31610yumiko Sideways-Bertus Dreistein1-0
31607Bertus Dreistein-yumiko Sideways0.5-0.5
31372Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
31369yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
31366Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
31364yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
31312yumiko Sideways-Bertus Dreistein1-0
31198Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
31010Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
30682Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
30378yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
30177yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
30175Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
30102yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
30082yumiko Sideways-Bertus Dreistein1-0
30005Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
30001Bertus Dreistein-yumiko Sideways0-1
29906yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
29864Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
29070yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
29017Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
28635yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
28556Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0

Bertus Dreistein 78% - yumiko Sideways 22%

Notes: