White: yumiko Sideways
Black: Puhnka Olic
Outcome: 1 - 0
Date: 2017-06-05 00:37:10
1. b2b4 d7d5
2. b1c3 e7e5
3. d2d3 f8b4
4. c1b2 b8c6
5. e2e4 d5d4
6. f1e2 d4c3
7. g1f3 c3b2
8. c2c3 b2a1q
9. d1a1 d8d3
10. e2d3 b4e7
11. e1g1 g8f6
12. d3c4 f6e4
13. a1d1 e4f2
14. g1f2 e8g8
15. d1d3 c6d4
16. c3d4 e5d4
17. f1e1 f8e8
18. f3e5 c7c5
19. c4f7 g8f8
20. d3h7 c5c4
21. h7h8

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Puhnka Olic

32252yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
31992yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
31517Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31512Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31373Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31304Puhnka Olic-yumiko Sideways1-0
31219Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31214Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31207Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31200Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31178Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31153Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31141yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
31121Puhnka Olic-yumiko Sideways1-0
31059yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
31055Puhnka Olic-yumiko Sideways1-0
31036Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31027Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31015yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
30898yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
30865Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
30760yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
30483Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
30415yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
30244Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
30076yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
30053yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
30034yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
29022yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28800yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28790Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
28746Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
28709yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28539yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28380yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28334yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28257Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
28160yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
28121yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
28090yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
27929Puhnka Olic-yumiko Sideways1-0

yumiko Sideways 71% - Puhnka Olic 29%

Notes: