White: yumiko Sideways
Black: Nono Ledge
Outcome: 0 - 1
Date: 2017-06-02 11:39:36
1. b1c3 d7d5
2. c3d5 d8d5
3. g1f3 e7e5
4. f3e5 d5e5
5. e2e3 b8c6
6. f1c4 g8f6
7. a2a4 c8g4
8. f2f3 g4f5
9. a1a3 f8a3
10. b2a3 e8g8
11. a4a5 e5a5
12. c1b2 c6e5
13. b2e5 a5e5
14. c4f1 e5c5
15. d1b1 c5d5
16. b1b4 f5c2
17. b4h4 c7c5
18. f1b5 c2d3
19. b5d3 d5d3
20. h4f2 d3a3
21. e1e2 b7b5
22. f3f4 a7a5
23. h1b1 a3a4
24. b1c1 f6e4
25. f2h4 c5c4
26. h4e7 a8e8
27. e7d7 a4b3
28. c1a1 a5a4
29. d7f5 b5b4
30. f5a5 a4a3
31. a1c1 a3a2
32. c1a1 b3d3
33. e2d1 d3d2

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Nono Ledge

31884yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
31666Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
31518Nono Ledge-yumiko Sideways0-1
31516Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
31513yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
31357Nono Ledge-yumiko Sideways0-1
31235yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
31104Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
31066yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
31033yumiko Sideways-Nono Ledge1-0
30882Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
30756yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
30484Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
30358Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
29889Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
28888Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
28508yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
28369yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
28367Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
28363yumiko Sideways-Nono Ledge1-0
28337yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
28276Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
28159Nono Ledge-yumiko Sideways1-0

yumiko Sideways 17% - Nono Ledge 83%

Notes: