White: yumiko Sideways
Black: Puhnka Olic
Outcome: 1 - 0
Date: 2017-05-26 03:29:46
1. e2e3 d7d5
2. f1b5 b8c6
3. b5d3 e7e5
4. d3b5 g8f6
5. d2d4 e5d4
6. e3d4 c8g4
7. f2f3 g4f3
8. g2f3 f8b4
9. b1c3 b4c3
10. b2c3 e8g8
11. g1e2 c6d4
12. e2d4 f6e4
13. f3e4 d5e4
14. c1f4 c7c5
15. d4e6 d8d1
16. e1d1 f7e6
17. f4d6 f8f5
18. b5d7 g8f7
19. c3c4 g7g6
20. h1g1 e4e3
21. h2h4 e3e2
22. d1e2 h7h6
23. a1f1 f5f1
24. g1f1 f7g7
25. d6c5 a8f8
26. f1d1 f8f6
27. d7e6 f6e6
28. e2d2 g7f6
29. c5f8 h6h5
30. f8h6 g6g5
31. c4c5 g5h4
32. d1f1 f6e5
33. h6g7 e6f6
34. f1f6 h4h3
35. f6h6 e5e4
36. h6h5 h3h2
37. h5h2 e4d5
38. h2h5 d5e4
39. c2c3 e4f3
40. h5h3 f3e4
41. g7d4 e4d5
42. h3h5 d5e4
43. d4e3 e4f3
44. h5h3 f3e4
45. h3f3 e4f3
46. c3c4 f3e4
47. e3f2 e4e5
48. f2g3 e5d4
49. g3f2 d4c4
50. f2e3 c4d5
51. d2d3 d5e5
52. d3c4 e5e4
53. e3d2 e4e5
54. d2c3 e5e4
55. c3d2 e4e5
56. c4b5 e5d4
57. d2e3 d4e3
58. a2a4 e3d4
59. c5c6 b7c6
60. b5c6 a7a5
61. c6b6 d4e4
62. b6a5 e4d4
63. a5b6 d4e4
64. a4a5 e4d5
65. a5a6 d5d4
66. a6a7 d4e4
67. a7a8qe4d4
68. a8c6 d4e5
69. c6c7 e5d4
70. c7c5 d4e4
71. c5c6 e4d4
72. c6d6 d4e4
73. b6c5 e4e3
74. d6e5 e3d3
75. e5d5 d3c3
76. d5c4 c3b2
77. c5b4 b2b1
78. c4b3 b1c1
79. b3c3 c1d1
80. c3d3 d1e1
81. b4c3 e1f2
82. d3e4 f2g3
83. c3d3 g3f2
84. e4e3 f2g2
85. d3e2 g2h2
86. e3f3 h2g1
87. f3f2 g1h1
88. e2f1

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Puhnka Olic

32252yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
31992yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
31517Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31512Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31373Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31304Puhnka Olic-yumiko Sideways1-0
31219Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31214Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31207Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31200Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31178Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31153Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31141yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
31121Puhnka Olic-yumiko Sideways1-0
31059yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
31055Puhnka Olic-yumiko Sideways1-0
31036Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31027Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31015yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
30898yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
30865Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
30760yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
30483Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
30415yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
30244Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
30076yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
30053yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
30034yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
29022yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28800yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28790Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
28746Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
28709yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28539yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28380yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28334yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28257Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
28160yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
28121yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
28090yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
27929Puhnka Olic-yumiko Sideways1-0

yumiko Sideways 71% - Puhnka Olic 29%

Notes: