White: yumiko Sideways
Black: Lala Gogo
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 b8c6
2. b1c3 e7e5
3. g1f3 f8c5
4. d2d4 c5d4
5. f3d4 c6d4
6. c3e2 d4e2
7. f1e2 g8f6
8. e1g1 f6e4
9. e2f3 d7d5
10. c1e3 e8g8
11. f3h5 d5d4
12. h5e2 d4e3
13. f2e3 c8e6
14. e2d3 d8h4
15. g1h1 e4g3
16. h1g1 e6g4
17. d3h7 g8h7
18. d1d3 e5e4
19. f1f4 e4d3
20. c2d3 g3e2
21. g1h1 e2f4
22. a1f1 f4d3
23. g2g3 h4g5
24. f1f2 d3f2
25. h1g1 f2e4
26. g1g2 h7g8
27. g2f1 g5b5
28. f1g2 b5b2
29. g2g1 b2a1
30. g1g2 c7c5
31. h2h3 a1a2
32. g2g1 g4h3
33. g1h1 a2g2

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Lala Gogo

32805Lala Gogo-yumiko Sideways1-0
32425yumiko Sideways-Lala Gogo0-1
32083Lala Gogo-yumiko Sideways1-0
31959yumiko Sideways-Lala Gogo0-1
31310yumiko Sideways-Lala Gogo0-1
29026yumiko Sideways-Lala Gogo0-1
28904Lala Gogo-yumiko Sideways1-0
28532yumiko Sideways-Lala Gogo0-1
28372yumiko Sideways-Lala Gogo0-1

yumiko Sideways 0% - Lala Gogo 100%

Notes: