White: yumiko Sideways
Black: Nono Ledge
Outcome: 0 - 1
Date: 2017-05-25 23:47:36
1. e2e3 d7d5
2. d2d4 b8c6
3. g1f3 g8f6
4. b1c3 e7e6
5. f1d3 f6e4
6. d3e4 d5e4
7. c3e4 f8b4
8. c2c3 b4e7
9. e4d2 e8g8
10. d2b1 c8d7
11. e3e4 a7a5
12. c1e3 a5a4
13. a2a3 b7b5
14. d1d3 f7f5
15. d3b5 f5e4
16. b2b3 e4f3
17. g2f3 a4b3
18. b5b3 f8f3
19. b3c2 a8b8
20. e3c1 e6e5
21. b1d2 f3h3
22. c2e4 e5d4
23. c3d4 h3h4
24. e4g2 c6d4
25. h2h3 d4c2
26. e1e2 c2a1
27. g2f3 a1c2
28. f3c3 c2d4
29. e2f1 c7c5
30. d2c4 h4e4
31. f2f3 d4e2
32. f1e1 e2c3
33. e1d2 e4c4
34. h1g1 d7h3
35. d2e3 d8d4

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Nono Ledge

31884yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
31666Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
31518Nono Ledge-yumiko Sideways0-1
31516Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
31513yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
31357Nono Ledge-yumiko Sideways0-1
31235yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
31104Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
31066yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
31033yumiko Sideways-Nono Ledge1-0
30882Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
30756yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
30484Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
30358Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
29889Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
28888Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
28508yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
28369yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
28367Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
28363yumiko Sideways-Nono Ledge1-0
28337yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
28276Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
28159Nono Ledge-yumiko Sideways1-0

yumiko Sideways 17% - Nono Ledge 83%

Notes: