White: yumiko Sideways
Black: Ton Wen
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. g2g3 d7d5
2. f1g2 e7e5
3. g1f3 e5e4
4. f3g1 b8c6
5. e2e3 g8f6
6. b1c3 c8g4
7. f2f3 g4f3
8. g2f3 e4f3
9. g1f3 f8b4
10. c3e2 e8g8
11. e1g1 f6e4
12. d2d3 e4f6
13. e2f4 f8e8
14. a2a3 b4c5
15. c1d2 f6g4
16. h2h3 g4e3
17. d1e2 e3f1
18. g1f1 e8e2
19. f4e2 a7a5
20. d2g5 d8d7
21. g5f4 a8e8
22. f4d2 d7h3
23. f1e1 h3g2
24. e1d1 e8e2
25. f3g5 e2d2
26. d1c1 d2c2
27. c1b1 c2b2
28. b1c1 g2d2

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Ton Wen

33972yumiko Sideways-Ton Wen0-1
33865Ton Wen-yumiko Sideways1-0
33831yumiko Sideways-Ton Wen0-1
33143yumiko Sideways-Ton Wen0-1
33142yumiko Sideways-Ton Wen0-1
32965Ton Wen-yumiko Sideways0-1
32955yumiko Sideways-Ton Wen0-1
32889yumiko Sideways-Ton Wen1-0
32839Ton Wen-yumiko Sideways1-0
32808yumiko Sideways-Ton Wen1-0
32754yumiko Sideways-Ton Wen0-1
32747yumiko Sideways-Ton Wen0-1
32701yumiko Sideways-Ton Wen0-1
32646yumiko Sideways-Ton Wen1-0
32621Ton Wen-yumiko Sideways1-0
32210yumiko Sideways-Ton Wen0-1
32195yumiko Sideways-Ton Wen0-1
32169yumiko Sideways-Ton Wen0-1
32135yumiko Sideways-Ton Wen0-1
32112yumiko Sideways-Ton Wen0-1
32108Ton Wen-yumiko Sideways1-0
32061yumiko Sideways-Ton Wen1-0
32044Ton Wen-yumiko Sideways0-1
32020Ton Wen-yumiko Sideways1-0
32019yumiko Sideways-Ton Wen0-1
31920Ton Wen-yumiko Sideways0-1
31916yumiko Sideways-Ton Wen0-1
31875yumiko Sideways-Ton Wen1-0
31852Ton Wen-yumiko Sideways0-1
31363yumiko Sideways-Ton Wen0-1
31301Ton Wen-yumiko Sideways1-0
31274Ton Wen-yumiko Sideways1-0
31258Ton Wen-yumiko Sideways1-0
31232Ton Wen-yumiko Sideways0-1
31028Ton Wen-yumiko Sideways1-0
31008yumiko Sideways-Ton Wen0-1
30886yumiko Sideways-Ton Wen0-1
30647yumiko Sideways-Ton Wen0-1
30627Ton Wen-yumiko Sideways1-0
30514Ton Wen-yumiko Sideways1-0
30444yumiko Sideways-Ton Wen1-0
30067Ton Wen-yumiko Sideways1-0
29873Ton Wen-yumiko Sideways1-0
29811Ton Wen-yumiko Sideways1-0
29044Ton Wen-yumiko Sideways1-0
28928yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28804Ton Wen-yumiko Sideways1-0
28589yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28558yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28546Ton Wen-yumiko Sideways0-1
28506yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28356yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28328yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28313yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28309Ton Wen-yumiko Sideways0-1
28195yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28166Ton Wen-yumiko Sideways1-0
28104yumiko Sideways-Ton Wen0-1

yumiko Sideways 22% - Ton Wen 78%

Notes: