White: yumiko Sideways
Black: Puhnka Olic
Outcome: 1 - 0
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. d2d4 d7d5
2. b1c3 b8c6
3. e2e3 c6d4
4. e3d4 g8f6
5. f1e2 e7e5
6. d4e5 c8g4
7. e2g4 f6g4
8. c1f4 h7h5
9. c3d5 d8d5
10. d1d5 c7c6
11. d5d2 g4f2
12. d2f2 f8c5
13. f2d2 a8d8
14. d2e2 c5g1
15. h1g1 d8d2
16. e2d2 h5h4
17. f4e3 c6c5
18. e3c5 h8h5
19. g1f1 h5e5
20. e1d1 e5c5
21. f1e1 e8f8
22. d2d8

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Puhnka Olic

32252yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
31992yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
31517Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31512Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31373Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31304Puhnka Olic-yumiko Sideways1-0
31219Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31214Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31207Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31200Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31178Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31153Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31141yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
31121Puhnka Olic-yumiko Sideways1-0
31059yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
31055Puhnka Olic-yumiko Sideways1-0
31036Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31027Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
31015yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
30898yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
30865Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
30760yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
30483Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
30415yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
30244Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
30076yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
30053yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
30034yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
29022yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28800yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28790Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
28746Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
28709yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28539yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28380yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28334yumiko Sideways-Puhnka Olic1-0
28257Puhnka Olic-yumiko Sideways0-1
28160yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
28121yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
28090yumiko Sideways-Puhnka Olic0-1
27929Puhnka Olic-yumiko Sideways1-0

yumiko Sideways 71% - Puhnka Olic 29%

Notes: