White: yumiko Sideways
Black: Zero Andhalf
Outcome: 1 - 0
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 d7d5
2. e4d5 d8d5
3. d2d4 d5d4
4. d1d4 b8c6
5. d4a4 e7e5
6. a4e4 g8f6
7. e4e2 f8b4
8. c2c3 b4c3
9. b2c3 e8g8
10. c1g5 c8f5
11. b1d2 a8d8
12. g1f3 d8d5
13. d2c4 f8d8
14. a1b1 f5b1
15. c4d2 b1a2
16. c3c4 d5d2
17. f3d2 a7a5
18. g5e3 c6d4
19. e2d1 a2c4
20. f1c4 b7b5
21. c4d3 c7c5
22. d1c1 c5c4
23. d3f5 d4f5
24. e3c5 d8d2
25. c1d2 c4c3
26. d2d8 f6e8
27. d8e8

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Zero Andhalf

34043yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
32587Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
31470yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
31385Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
31309yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
31142yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
31065Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
31032Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
31024Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
31021Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
30876Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
30820Zero Andhalf-yumiko Sideways1-0
30413Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
30412yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
30246Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
30071yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
30062yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
30020Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
30010Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
29858yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
29808Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
29020yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28964yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28943yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
28846yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28624yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28593Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
28577yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
28572yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28543yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28501Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
28496Zero Andhalf-yumiko Sideways1-0
28345Zero Andhalf-yumiko Sideways0.5-0.5
28330yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28165yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
28151yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
28150Zero Andhalf-yumiko Sideways1-0
28102Zero Andhalf-yumiko Sideways1-0
26515yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
26285Zero Andhalf-yumiko Sideways1-0

yumiko Sideways 71% - Zero Andhalf 29%

Notes: