White: yumiko Sideways
Black: Ton Wen
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. d2d4 d7d6
4. f1c4 c6d4
5. f3d4 e5d4
6. d1d4 g8f6
7. b1c3 c8g4
8. e1g1 f8e7
9. f2f3 g4d7
10. c1g5 e8g8
11. f3f4 f8e8
12. g2g3 a7a6
13. h2h4 d7g4
14. g5f6 e7f6
15. c4f7 g8f7
16. d4e3 f7g8
17. c3d5 f6b2
18. a1d1 g4d1
19. f1d1 a6a5
20. f4f5 a5a4
21. e3g5 d8g5
22. h4g5 e8e4
23. d5e7 e4e7
24. f5f6 g7f6
25. g5f6 b2f6
26. g3g4 a8e8
27. d1f1 g8f7
28. c2c4 e7e2
29. f1d1 e2a2
30. d1f1 e8e2
31. c4c5 d6c5
32. f1d1 b7b5
33. d1d5 a2c2
34. d5d7 e2e7
35. d7d8 e7e2
36. d8h8 f6h8

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Ton Wen

32965Ton Wen-yumiko Sideways0-1
32955yumiko Sideways-Ton Wen0-1
32889yumiko Sideways-Ton Wen1-0
32839Ton Wen-yumiko Sideways1-0
32808yumiko Sideways-Ton Wen1-0
32754yumiko Sideways-Ton Wen0-1
32747yumiko Sideways-Ton Wen0-1
32701yumiko Sideways-Ton Wen0-1
32646yumiko Sideways-Ton Wen1-0
32621Ton Wen-yumiko Sideways1-0
32210yumiko Sideways-Ton Wen0-1
32195yumiko Sideways-Ton Wen0-1
32169yumiko Sideways-Ton Wen0-1
32135yumiko Sideways-Ton Wen0-1
32112yumiko Sideways-Ton Wen0-1
32108Ton Wen-yumiko Sideways1-0
32061yumiko Sideways-Ton Wen1-0
32044Ton Wen-yumiko Sideways0-1
32020Ton Wen-yumiko Sideways1-0
32019yumiko Sideways-Ton Wen0-1
31920Ton Wen-yumiko Sideways0-1
31916yumiko Sideways-Ton Wen0-1
31875yumiko Sideways-Ton Wen1-0
31852Ton Wen-yumiko Sideways0-1
31363yumiko Sideways-Ton Wen0-1
31301Ton Wen-yumiko Sideways1-0
31274Ton Wen-yumiko Sideways1-0
31258Ton Wen-yumiko Sideways1-0
31232Ton Wen-yumiko Sideways0-1
31028Ton Wen-yumiko Sideways1-0
31008yumiko Sideways-Ton Wen0-1
30886yumiko Sideways-Ton Wen0-1
30647yumiko Sideways-Ton Wen0-1
30627Ton Wen-yumiko Sideways1-0
30514Ton Wen-yumiko Sideways1-0
30444yumiko Sideways-Ton Wen1-0
30067Ton Wen-yumiko Sideways1-0
29873Ton Wen-yumiko Sideways1-0
29811Ton Wen-yumiko Sideways1-0
29044Ton Wen-yumiko Sideways1-0
28928yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28804Ton Wen-yumiko Sideways1-0
28589yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28558yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28546Ton Wen-yumiko Sideways0-1
28506yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28356yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28328yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28313yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28309Ton Wen-yumiko Sideways0-1
28195yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28166Ton Wen-yumiko Sideways1-0
28104yumiko Sideways-Ton Wen0-1

yumiko Sideways 25% - Ton Wen 75%

Notes: