White: Trinity Newton
Black: MelanieWa Resident
Outcome: 1 - 0
Date: 2017-05-22 09:53:46
1. e2e3 a7a6
2. g1f3 b7b5
3. f1e2 c8b7
4. e1g1 e7e6
5. b2b3 g8f6
6. c1b2 c7c5
7. d2d3 f8e7
8. b1d2 d7d5
9. f3e5 e8g8
10. a2a4 b5b4
11. c2c4 a6a5
12. c4d5 b7d5
13. e3e4 d5b7
14. a1c1 b8d7
15. c1c2 d7e5
16. b2e5 e7d6
17. d2c4 d6e5
18. c4e5 d8d4
19. e5f3 d4d6
20. e4e5

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Trinity Newton vs MelanieWa Resident

28306Trinity Newton-MelanieWa Resident1-0

Trinity Newton 100% - MelanieWa Resident 0%

Notes: