White: yumiko Sideways
Black: Peter Gorez
Outcome: 1 - 0
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 d7d5
2. d2d4 d5e4
3. b1c3 g8f6
4. g1f3 e4f3
5. f1b5 b8c6
6. d1f3 d8d4
7. c3e2 d4f2
8. f3f2 e7e5
9. c1e3 f8b4
10. c2c3 b4e7
11. a1d1 e8g8
12. f2h4 c8f5
13. h4f2 c6d4
14. c3d4 f5c2
15. d1c1 c2e4
16. c1c7 f6d5
17. d4e5 d5c7
18. b5c4 b7b6
19. e2g3 e4g2
20. f2g2 c7d5
21. e3d2 f8c8
22. c4f1 c8c2
23. d2e3 c2g2
24. f1g2 a8d8
25. e3d2 a7a6
26. h1f1 e7c5
27. d2g5 c5e3
28. g5d8 e3d2
29. e1e2 d2e3
30. g2d5 e3c5
31. f1f7 g8h8
32. f7f8 c5f8
33. g3f5 f8c5
34. d5f7 c5e7
35. d8e7 g7g6
36. f5h6 h8g7
37. f7e8 g7h6
38. e7h4 h6g7
39. e5e6 h7h6
40. e6e7 b6b5
41. e8d7 g7f7
42. e7e8qf7g7
43. e8e7 g7g8
44. h4f6 g6g5
45. e7e8 g8h7
46. d7f5

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Peter Gorez

32202yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31772Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
31761Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
31433yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31231yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31225Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
31210yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31126yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
31061yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31020yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31018yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30897yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30878yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30826Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
30486yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30380Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
30361yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
30356yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30348yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
30239yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
30055yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30051yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30008yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
29987yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
29859yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
29810yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
29228yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
29090Peter Gorez-yumiko Sideways1-0
29087yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
28949yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28840Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
28726Peter Gorez-yumiko Sideways1-0
28652yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28354yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28282Peter Gorez-yumiko Sideways1-0
28281yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28255Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
28246yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
28243Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
28213yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28152yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
26229Peter Gorez-yumiko Sideways1-0

yumiko Sideways 71% - Peter Gorez 29%

Notes: