White: Nono Ledge
Black: yumiko Sideways
Outcome: 1 - 0
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. d2d4 d7d5
2. b1c3 b8c6
3. g1f3 e7e6
4. c1g5 d8d7
5. e2e4 f8d6
6. e4e5 d6b4
7. a2a3 b4d6
8. e5d6 f7f6
9. c3d5 e6d5
10. g5d2 d7e6
11. f1e2 e6d6
12. e1g1 c8e6
13. f1e1 e8c8
14. e2d3 e6f7
15. a3a4 c6a5
16. d3f5 c8b8
17. d2a5 g8e7
18. f5d3 e7f5
19. d3f5 h8e8
20. a1b1 f7h5
21. b1a1 g7g5
22. a1b1 h7h6
23. e1e8 d8e8
24. a5d2 g5g4
25. f3h4 d6a6
26. f5g4 h5f7
27. h4f5 a6a4
28. d2h6 e8e2
29. g4e2 f7e6
30. f5e7 e6c8
31. e7d5 a4d7
32. d5f6 d7d6
33. h6g7 d6e7
34. g7h8 e7e8
35. f6e8

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Nono Ledge vs yumiko Sideways

31884yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
31666Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
31518Nono Ledge-yumiko Sideways0-1
31516Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
31513yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
31357Nono Ledge-yumiko Sideways0-1
31235yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
31104Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
31066yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
31033yumiko Sideways-Nono Ledge1-0
30882Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
30756yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
30484Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
30358Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
29889Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
28888Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
28508yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
28369yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
28367Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
28363yumiko Sideways-Nono Ledge1-0
28337yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
28276Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
28159Nono Ledge-yumiko Sideways1-0

Nono Ledge 83% - yumiko Sideways 17%

Notes: