White: yumiko Sideways
Black: Peter Gorez
Outcome: 0 - 1
Date: 2017-05-18 22:21:49
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. f3e5 c6e5
4. d2d4 e5c6
5. c2c3 c6d4
6. c3d4 g8f6
7. b1c3 d7d6
8. f1b5 c8d7
9. e1g1 d7b5
10. c3b5 f6e4
11. c1f4 f8e7
12. a1c1 c7c6
13. d1g4 c6b5
14. g4g7 e7f6
15. g7g4 f6d4
16. f4d6 d8d6
17. g4e4 d4e5
18. e4b7 e5b2
19. c1c8 a8c8
20. b7c8 e8e7
21. c8h8 b2h8

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Peter Gorez

32202yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31772Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
31761Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
31433yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31231yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31225Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
31210yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31126yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
31061yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31020yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31018yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30897yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30878yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30826Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
30486yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30380Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
30361yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
30356yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30348yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
30239yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
30055yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30051yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30008yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
29987yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
29859yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
29810yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
29228yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
29090Peter Gorez-yumiko Sideways1-0
29087yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
28949yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28840Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
28726Peter Gorez-yumiko Sideways1-0
28652yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28354yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28282Peter Gorez-yumiko Sideways1-0
28281yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28255Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
28246yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
28243Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
28213yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28152yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
26229Peter Gorez-yumiko Sideways1-0

yumiko Sideways 71% - Peter Gorez 29%

Notes: