White: yumiko Sideways
Black: Eva Lusah
Outcome: 1 - 0
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 d7d5
2. e4d5 d8d5
3. b1c3 d5d2
4. c1d2 e7e5
5. f1b5 b8c6
6. c3e4 g8f6
7. e4g5 f8b4
8. b5c4 b4d2
9. d1d2 e8g8
10. g1f3 c6d4
11. g5f7 f8f7
12. f3g5 d4c2
13. d2c2 g8h8
14. g5f7 h8g8
15. f7g5 g8h8
16. c4f7 c8e6
17. g5e6 f6e4
18. c2e4 c7c5
19. e6f8 a8f8
20. e4e5 f8f7
21. e5c5 f7f2
22. c5c8 f2f8
23. c8f8

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Eva Lusah

34056yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
32423Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
31896Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
31307Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
31262Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
31229yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
30875Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
30050Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
30015Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28253yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
28212Eva Lusah-yumiko Sideways1-0
28208yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
28206Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28203Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28191Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28187yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
28185Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28145yumiko Sideways-Eva Lusah0-1
28106yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
27974Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
26205yumiko Sideways-Eva Lusah0-1

yumiko Sideways 86% - Eva Lusah 14%

Notes: