White: Eva Lusah
Black: yumiko Sideways
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. d2d4 e7e5
2. d4e5 d7d5
3. e5d6 c7d6
4. d1d6 f8d6
5. e2e4 d6b4
6. b1c3 b8d7
7. g1f3 g8f6
8. c1f4 e8g8
9. f1c4 d8e8
10. c4f7 f8f7
11. e1g1 f6g4
12. a1d1 d7f6
13. d1d7 c8d7
14. f1d1 a8c8
15. d1d7 e8d7
16. c3d5 f6d5
17. e4d5 c8c2
18. f3e5 b4e1
19. e5d7 c2c1
20. f4c1 g4f2
21. c1d2 e1d2
22. d5d6 f2h1
23. g1h1 f7f1

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Eva Lusah vs yumiko Sideways

32423Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
31896Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
31307Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
31262Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
31229yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
30875Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
30050Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
30015Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28253yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
28212Eva Lusah-yumiko Sideways1-0
28208yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
28206Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28203Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28191Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28187yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
28185Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28145yumiko Sideways-Eva Lusah0-1
28106yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
27974Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
26205yumiko Sideways-Eva Lusah0-1

Eva Lusah 15% - yumiko Sideways 85%

Notes: