White: yumiko Sideways
Black: Ton Wen
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 e7e5
2. d2d3 b8c6
3. f2f3 g8f6
4. f1e2 f8b4
5. c2c3 b4c5
6. c3c4 e8g8
7. c1e3 c5e3
8. b1c3 d7d6
9. g1h3 c6d4
10. f3f4 e5f4
11. h3f4 e3f4
12. c3d5 d4e2
13. d1e2 f6d5
14. e4d5 c8d7
15. d3d4 d8h4
16. e1d1 f4h2
17. c4c5 d6c5
18. d4c5 a8e8
19. e2d2 e8e4
20. d2a5 a7a6
21. a5d2 f8e8
22. h1f1 h2f4
23. d2d3 e4e1
24. d1c2 e1e2
25. c2c3 e2e3
26. d3e3 e8e3
27. c3c2 e3e2
28. c2d1 e2g2
29. b2b4 g2d2
30. d1c1 d2d5
31. f1f4 h4f4
32. c1c2 f4b4
33. a1e1 b4e1

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Ton Wen

32965Ton Wen-yumiko Sideways0-1
32955yumiko Sideways-Ton Wen0-1
32889yumiko Sideways-Ton Wen1-0
32839Ton Wen-yumiko Sideways1-0
32808yumiko Sideways-Ton Wen1-0
32754yumiko Sideways-Ton Wen0-1
32747yumiko Sideways-Ton Wen0-1
32701yumiko Sideways-Ton Wen0-1
32646yumiko Sideways-Ton Wen1-0
32621Ton Wen-yumiko Sideways1-0
32210yumiko Sideways-Ton Wen0-1
32195yumiko Sideways-Ton Wen0-1
32169yumiko Sideways-Ton Wen0-1
32135yumiko Sideways-Ton Wen0-1
32112yumiko Sideways-Ton Wen0-1
32108Ton Wen-yumiko Sideways1-0
32061yumiko Sideways-Ton Wen1-0
32044Ton Wen-yumiko Sideways0-1
32020Ton Wen-yumiko Sideways1-0
32019yumiko Sideways-Ton Wen0-1
31920Ton Wen-yumiko Sideways0-1
31916yumiko Sideways-Ton Wen0-1
31875yumiko Sideways-Ton Wen1-0
31852Ton Wen-yumiko Sideways0-1
31363yumiko Sideways-Ton Wen0-1
31301Ton Wen-yumiko Sideways1-0
31274Ton Wen-yumiko Sideways1-0
31258Ton Wen-yumiko Sideways1-0
31232Ton Wen-yumiko Sideways0-1
31028Ton Wen-yumiko Sideways1-0
31008yumiko Sideways-Ton Wen0-1
30886yumiko Sideways-Ton Wen0-1
30647yumiko Sideways-Ton Wen0-1
30627Ton Wen-yumiko Sideways1-0
30514Ton Wen-yumiko Sideways1-0
30444yumiko Sideways-Ton Wen1-0
30067Ton Wen-yumiko Sideways1-0
29873Ton Wen-yumiko Sideways1-0
29811Ton Wen-yumiko Sideways1-0
29044Ton Wen-yumiko Sideways1-0
28928yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28804Ton Wen-yumiko Sideways1-0
28589yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28558yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28546Ton Wen-yumiko Sideways0-1
28506yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28356yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28328yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28313yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28309Ton Wen-yumiko Sideways0-1
28195yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28166Ton Wen-yumiko Sideways1-0
28104yumiko Sideways-Ton Wen0-1

yumiko Sideways 25% - Ton Wen 75%

Notes: