White: Basi Anadrian
Black: yumiko Sideways
Outcome: 1 - 0
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. d2d4 d7d5
2. e2e4 e7e5
3. d4e5 d5e4
4. d1d8 e8d8
5. b1c3 f8c5
6. c3e4 c5b4
7. c1d2 b8c6
8. d2b4 c6b4
9. e1c1 b4d5
10. d1d5 c8d7
11. d5d7 d8d7
12. c1b1 a8e8
13. g1f3 d7c8
14. f1c4 e8d8
15. c4f7 d8d2
16. f3d2 g8e7
17. h1d1 h8d8
18. f2f4 b7b6
19. f4f5 e7f5
20. e5e6 f5e3
21. e6e7 e3d1
22. e7d8qc8d8
23. a2a4 a7a5
24. f7e6 c7c5
25. e4c5 b6c5
26. d2e4 d1e3
27. e4c5 e3g2
28. c2c4 g7g5
29. b2b4 h7h5
30. b4b5 g2e3
31. b5b6 e3c4
32. e6c4 h5h4
33. b1b2 g5g4
34. b2c3 g4g3
35. h2g3 h4g3
36. b6b7 g3g2
37. b7b8qd8e7
38. c3d4 g2g1q
39. d4e4 g1c5
40. c4e6 e7e6
41. b8a7 c5e5
42. e4d3 e5d5
43. d3c3 d5c6
44. c3d4 c6a4
45. d4c3 a4e4
46. a7a5 e4d3
47. c3d3

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Basi Anadrian vs yumiko Sideways

32249yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
32092yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
31760Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
31305yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
31222Basi Anadrian-yumiko Sideways1-0
31122yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
30761yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
30664Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
30379Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
30377Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
29086Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
28845yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
28843yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
28747Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
28744yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
28706yumiko Sideways-Basi Anadrian0-1
28540yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
28262Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
28249yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
28192Basi Anadrian-yumiko Sideways1-0
28188Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
28186Basi Anadrian-yumiko Sideways1-0
28156yumiko Sideways-Basi Anadrian0-1
28155yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
28144yumiko Sideways-Basi Anadrian0-1
28099yumiko Sideways-Basi Anadrian0.5-0.5
28091yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0

Basi Anadrian 24% - yumiko Sideways 76%

Notes: