White: Eva Lusah
Black: yumiko Sideways
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. d2d4 d7d5
2. e2e4 c7c6
3. e4d5 c6d5
4. b1c3 e7e6
5. c3d5 e6d5
6. g1f3 f8b4
7. c1d2 b8c6
8. d2b4 c6b4
9. f1b5 c8d7
10. b5d7 d8d7
11. e1g1 g8f6
12. f3e5 d7e6
13. e5f7 e8f7
14. c2c4 f6e4
15. c4d5 e6f5
16. d1h5 f5h5
17. a1c1 e4d2
18. c1c7 f7f6
19. c7g7 f6g7
20. f2f4 a8e8
21. f1e1 e8e1
22. g1f2 b4d3
23. f2g3 e1e3

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Eva Lusah vs yumiko Sideways

34056yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
32423Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
31896Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
31307Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
31262Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
31229yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
30875Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
30050Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
30015Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28253yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
28212Eva Lusah-yumiko Sideways1-0
28208yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
28206Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28203Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28191Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28187yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
28185Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28145yumiko Sideways-Eva Lusah0-1
28106yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
27974Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
26205yumiko Sideways-Eva Lusah0-1

Eva Lusah 14% - yumiko Sideways 86%

Notes: