White: Ton Wen
Black: yumiko Sideways
Outcome: 1 - 0
Date: 2017-05-14 03:18:08
1. d2d4 c7c5
2. d4c5 d7d5
3. b1c3 e7e5
4. c3d5 f8c5
5. e2e4 g8f6
6. f2f3 e8g8
7. c1g5 f6d5
8. g5d8 f8d8
9. e4d5 d8f8
10. f1d3 c5b4
11. c2c3 b4e7
12. g1e2 e7h4
13. g2g3 c8h3
14. g3h4 b8c6
15. d5c6 b7c6
16. h4h5 a8b8
17. d1c1 b8d8
18. c1d1 a7a5
19. h1g1 d8b8
20. d1c1 a5a4
21. g1g5 a4a3
22. b2a3 b8d8
23. c1d1 f7f6
24. g5g3 h3f5
25. e2c1 f5d3
26. c1d3 e5e4
27. f3e4 g7g5
28. h5g6 h7g6
29. g3g6 g8h7
30. g6g4 h7h8
31. h2h4 f8f7
32. h4h5 f7h7
33. g4g6 h7h5
34. d1h5

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Ton Wen vs yumiko Sideways

31363yumiko Sideways-Ton Wen0-1
31301Ton Wen-yumiko Sideways1-0
31274Ton Wen-yumiko Sideways1-0
31258Ton Wen-yumiko Sideways1-0
31232Ton Wen-yumiko Sideways0-1
31028Ton Wen-yumiko Sideways1-0
31008yumiko Sideways-Ton Wen0-1
30886yumiko Sideways-Ton Wen0-1
30647yumiko Sideways-Ton Wen0-1
30627Ton Wen-yumiko Sideways1-0
30514Ton Wen-yumiko Sideways1-0
30444yumiko Sideways-Ton Wen1-0
30067Ton Wen-yumiko Sideways1-0
29873Ton Wen-yumiko Sideways1-0
29811Ton Wen-yumiko Sideways1-0
29044Ton Wen-yumiko Sideways1-0
28928yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28804Ton Wen-yumiko Sideways1-0
28589yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28558yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28546Ton Wen-yumiko Sideways0-1
28506yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28356yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28328yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28313yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28309Ton Wen-yumiko Sideways0-1
28195yumiko Sideways-Ton Wen0-1
28166Ton Wen-yumiko Sideways1-0
28104yumiko Sideways-Ton Wen0-1

Ton Wen 86% - yumiko Sideways 14%

Notes: