White: yumiko Sideways
Black: Zero Andhalf
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. d2d4 d7d5
2. c2c4 d5c4
3. b1c3 b8c6
4. e2e4 c6d4
5. g1e2 e7e5
6. c1e3 f8c5
7. d1a4 c8d7
8. a4c4 d4e2
9. f1e2 c5e3
10. f2e3 g8f6
11. a1d1 f6e4
12. c3e4 e8g8
13. c4c5 f8e8
14. h1f1 a7a5
15. f1f7 g8f7
16. e4g5 d8g5
17. d1d7 f7g8
18. d7c7 g5g2
19. c5d5 g2d5
20. c7g7 g8g7
21. e2h5 d5a2
22. h5e8 a8e8
23. b2b4 a5b4
24. h2h4 b7b5
25. e3e4 g7f6
26. h4h5 b4b3
27. h5h6 b3b2
28. e1e2 b5b4
29. e2e3 b4b3
30. e3e2 e8d8
31. e2e3 a2a1
32. e3e2 d8d2
33. e2d2 b2b1q
34. d2e3 b3b2
35. e3f3 b1e4
36. f3e4 a1b1
37. e4e3 e5e4
38. e3d4 b1e1
39. d4d5 e4e3
40. d5d6 e3e2
41. d6d7 f6e5
42. d7e8 e1d1
43. e8f8 d1c1
44. f8g8 c1h6
45. g8f7 e5d4
46. f7e7 d4e4

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Zero Andhalf

34043yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
32587Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
31470yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
31385Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
31309yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
31142yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
31065Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
31032Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
31024Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
31021Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
30876Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
30820Zero Andhalf-yumiko Sideways1-0
30413Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
30412yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
30246Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
30071yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
30062yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
30020Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
30010Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
29858yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
29808Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
29020yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28964yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28943yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
28846yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28624yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28593Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
28577yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
28572yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28543yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28501Zero Andhalf-yumiko Sideways0-1
28496Zero Andhalf-yumiko Sideways1-0
28345Zero Andhalf-yumiko Sideways0.5-0.5
28330yumiko Sideways-Zero Andhalf1-0
28165yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
28151yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
28150Zero Andhalf-yumiko Sideways1-0
28102Zero Andhalf-yumiko Sideways1-0
26515yumiko Sideways-Zero Andhalf0-1
26285Zero Andhalf-yumiko Sideways1-0

yumiko Sideways 71% - Zero Andhalf 29%

Notes: