White: Nono Ledge
Black: yumiko Sideways
Outcome: 1 - 0
Date: 2017-05-14 01:34:00
1. d2d4 f7f5
2. b1c3 e7e6
3. e2e4 g7g6
4. e4e5 b8c6
5. g1f3 d7d6
6. e5d6 c7d6
7. c1g5 d8d7
8. f1b5 a7a6
9. b5c4 d7f7
10. e1g1 h7h6
11. g5f4

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Nono Ledge vs yumiko Sideways

31884yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
31666Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
31518Nono Ledge-yumiko Sideways0-1
31516Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
31513yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
31357Nono Ledge-yumiko Sideways0-1
31235yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
31104Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
31066yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
31033yumiko Sideways-Nono Ledge1-0
30882Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
30756yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
30484Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
30358Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
29889Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
28888Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
28508yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
28369yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
28367Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
28363yumiko Sideways-Nono Ledge1-0
28337yumiko Sideways-Nono Ledge0-1
28276Nono Ledge-yumiko Sideways1-0
28159Nono Ledge-yumiko Sideways1-0

Nono Ledge 83% - yumiko Sideways 17%

Notes: