White: yumiko Sideways
Black: Peter Gorez
Outcome: 0 - 1
Date: 2017-05-14 00:18:39
1. d2d4 d7d5
2. b2b4 b8c6
3. b1c3 c6b4
4. c3d5 b4d5
5. c2c4 d5c3
6. c1d2 c3d1
7. e1d1 d8d4
8. a1c1 d4d2
9. d1d2 e7e5
10. e2e4 g8f6
11. f1d3 f8c5
12. g1f3 f6e4
13. d3e4 f7f6
14. h1d1 c5f2
15. d2e2 f2c5
16. d1d5 c8f5
17. e4f5 c5b4
18. c1d1 e5e4
19. f3e5 f6e5
20. d5e5 b4e7
21. f5c8 a8c8
22. e5f5 e4e3
23. c4c5 c7c6
24. e2e3 g7g5
25. g2g4 h7h6
26. f5e5 c8d8
27. e5e6 d8d1
28. e6e7 e8e7

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Peter Gorez

32202yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31772Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
31761Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
31433yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31231yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31225Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
31210yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31126yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
31061yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31020yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31018yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30897yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30878yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30826Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
30486yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30380Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
30361yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
30356yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30348yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
30239yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
30055yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30051yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30008yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
29987yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
29859yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
29810yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
29228yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
29090Peter Gorez-yumiko Sideways1-0
29087yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
28949yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28840Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
28726Peter Gorez-yumiko Sideways1-0
28652yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28354yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28282Peter Gorez-yumiko Sideways1-0
28281yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28255Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
28246yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
28243Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
28213yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28152yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
26229Peter Gorez-yumiko Sideways1-0

yumiko Sideways 71% - Peter Gorez 29%

Notes: