White: yumiko Sideways
Black: Eva Lusah
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. d2d4 d7d5
2. e2e3 e7e5
3. b1c3 e5d4
4. c3d5 d8d5
5. e3d4 d5d4
6. d1d4 b8c6
7. d4e4 f8e7
8. f1c4 c8g4
9. e4f4 e8c8
10. f4f7 c8b8
11. f7e7 g8e7
12. c1g5 c6d4
13. g5e7 d4c2
14. e1f1 c2a1
15. e7d8 h8d8
16. c4d5 d8d5
17. h2h4 a1c2
18. g2g3 d5d2
19. f1g2 d2f2
20. g2f2 c2d4
21. b2b4 c7c5
22. b4b5 d4b5
23. g1e2 g4e2
24. f2e2 b8c7
25. h1d1 c7c6
26. h4h5 c5c4
27. g3g4 c4c3
28. g4g5 c3c2
29. d1d8 c2c1q
30. d8c8 c6d5
31. c8c1 b5d4
32. e2e1 d5e4
33. g5g6 h7g6
34. h5g6 e4d5
35. c1c8 d5e4
36. c8g8 e4d5
37. g8g7 d5e4
38. g7e7 e4d5
39. g6g7 b7b5
40. g7g8qd4e6
41. e7e6 a7a5
42. g8d8 d5e6
43. d8e8 e6d5
44. e8d7 d5e4
45. d7b5 a5a4
46. b5a4 e4d5
47. a4b5 d5d4

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Eva Lusah

32423Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
31896Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
31307Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
31262Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
31229yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
30875Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
30050Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
30015Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28253yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
28212Eva Lusah-yumiko Sideways1-0
28208yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
28206Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28203Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28191Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28187yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
28185Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28145yumiko Sideways-Eva Lusah0-1
28106yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
27974Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
26205yumiko Sideways-Eva Lusah0-1

yumiko Sideways 85% - Eva Lusah 15%

Notes: