White: yumiko Sideways
Black: Basi Anadrian
Outcome: 0.5 - 0.5
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. d2d4 d7d5
2. d1d2 e7e5
3. d4e5 b8c6
4. d2e3 c6e5
5. e3e5 f8e7
6. c1g5 g8f6
7. f2f4 e8g8
8. g1f3 f6e4
9. c2c4 e7g5
10. f3g5 d8g5
11. f4g5 d5c4
12. b1d2 e4d2
13. a1d1 d2f1
14. d1d8 f8d8
15. h1f1 d8d2
16. e1d2 c8f5
17. e5e8 a8e8
18. f1f5 e8e2
19. d2e2 c7c5
20. h2h4 c4c3
21. b2c3 c5c4
22. h4h5 f7f6
23. g5f6 g7f6
24. f5f6 g8g7
25. f6e6 h7h6
26. g2g4 g7f7
27. e6e5 f7f6
28. e5e8 b7b5
29. e8h8 a7a5
30. h8h6 f6e5
31. h6c6 b5b4
32. c6c4 b4c3
33. c4c3 a5a4
34. a2a3 e5e6
35. c3c6 e6e5
36. c6c5 e5e6
37. h5h6 e6f6
38. g4g5 f6g6
39. c5c6 g6f7
40. h6h7 f7g7
41. c6c7 g7h8
42. c7c8 h8h7
43. c8f8 h7g6
44. f8f6 g6g5
45. f6a6 g5f4
46. a6a4 f4e5
47. e2e3 e5d5
48. a4d4 d5e5
49. d4e4 e5d5
50. e4d4 d5e5
51. d4e4 e5d5
52. e4f4 d5e5
53. f4g4 e5d5
54. g4g5 d5c4
55. a3a4 c4b4
56. g5g4 b4c5
57. a4a5 c5d5
58. a5a6 d5c6
59. g4g6 c6c7
60. a6a7 c7b7
61. g6g7 b7a8
62. g7g8 a8a7
63. g8g7 a7b6
64. g7d7 b6c5
65. d7d3 c5c4
66. d3d2 c4c3
67. d2d4 c3b2
68. d4d2 b2c3
69. d2d4 c3b2
70. d4c4 b2b3
71. c4d4 b3b2

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Basi Anadrian

32249yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
32092yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
31760Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
31305yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
31222Basi Anadrian-yumiko Sideways1-0
31122yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
30761yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
30664Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
30379Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
30377Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
29086Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
28845yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
28843yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
28747Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
28744yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
28706yumiko Sideways-Basi Anadrian0-1
28540yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
28262Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
28249yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
28192Basi Anadrian-yumiko Sideways1-0
28188Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
28186Basi Anadrian-yumiko Sideways1-0
28156yumiko Sideways-Basi Anadrian0-1
28155yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
28144yumiko Sideways-Basi Anadrian0-1
28099yumiko Sideways-Basi Anadrian0.5-0.5
28091yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0

yumiko Sideways 76% - Basi Anadrian 24%

Notes: