White: Toubanua Tairov
Black: Lurge Gocase
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 e7e6
2. g1f3 f8e7
3. f1c4 g8f6
4. b1c3 d7d5
5. e4d5 e6d5
6. c4e2 b8c6
7. d2d4 e8g8
8. e1g1 f6e4
9. c1f4 e4c3
10. b2c3 c8e6
11. e2b5 f8e8
12. b5c6 b7c6
13. f3e5 e6f5
14. d1h5 f5g6
15. e5g6 h7g6
16. h5f3 g6g5
17. f4d2 a8b8
18. f3d3 c6c5
19. f2f4 g5f4
20. d2f4 c5d4
21. c3d4 b8b2
22. d3f3 b2c2
23. f4e5 e8f8
24. f3g3 e7g5
25. h2h4 g5h6
26. f1c1 c2c1
27. a1c1 c7c6
28. c1c6 g8h7
29. g3d3 g7g6
30. h4h5 h7g8
31. h5g6 h6g5
32. g6f7 f8f7
33. d3g6 g8f8
34. e5d6 g5e7
35. g6h6 f8e8
36. d6c7 d8d7
37. h6h8 e7f8
38. c6c2 d7c7
39. c2c7 f7c7
40. h8e5 e8d7
41. e5d5 f8d6
42. g2g4 c7c1
43. g1g2 c1c2
44. g2h3 c2h2

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Lurge Gocase

32763Toubanua Tairov-Lurge Gocase0.5-0.5
32489Toubanua Tairov-Lurge Gocase1-0
27406Toubanua Tairov-Lurge Gocase0-1
27033Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
25956Lurge Gocase-Toubanua Tairov0.5-0.5
23313Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
22281Toubanua Tairov-Lurge Gocase0-1
17253Toubanua Tairov-Lurge Gocase1-0
17186Toubanua Tairov-Lurge Gocase0-1
17182Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
17181Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
17033Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
17025Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
15955Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
15331Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
15016Toubanua Tairov-Lurge Gocase1-0
14559Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
14448Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
14412Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
14371Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
14156Toubanua Tairov-Lurge Gocase0.5-0.5
14155Toubanua Tairov-Lurge Gocase0-1
13541Toubanua Tairov-Lurge Gocase1-0
13459Toubanua Tairov-Lurge Gocase0-1
13328Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
13183Toubanua Tairov-Lurge Gocase1-0
10790Toubanua Tairov-Lurge Gocase1-0
10747Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
10458Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
10422Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
10301Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
10261Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
10044Toubanua Tairov-Lurge Gocase0-1
10032Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
9385Toubanua Tairov-Lurge Gocase0-1
8850Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
8848Toubanua Tairov-Lurge Gocase0-1
8752Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
8129Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
8074Toubanua Tairov-Lurge Gocase0-1
7479Toubanua Tairov-Lurge Gocase1-0
7471Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
7438Toubanua Tairov-Lurge Gocase1-0

Toubanua Tairov 45% - Lurge Gocase 55%

Notes: