White: Perki Ohl
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 1 - 0
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. f1c4 h7h6
4. e1g1 g8f6
5. d2d3 f8c5
6. c1e3 c5b6
7. b1c3 e8g8
8. c3d5 d7d6
9. d5b6 a7b6
10. a2a4 c8g4
11. h2h3 g4h5
12. c2c3 c6a5
13. c4a2 a5c6
14. a2b3 c6a7
15. a4a5 b6b5
16. a5a6 b7b6
17. b3c2 c7c6
18. c2b3 d6d5
19. e4d5 c6d5
20. g2g4 e5e4
21. d3e4 d5e4
22. g4h5 e4f3
23. d1f3 f6h7
24. b3d5 a8c8
25. d5b7 c8c4
26. a1d1 d8c7
27. f3g3 c7g3
28. f2g3 h7f6
29. f1f6 g7f6
30. e3b6 a7c8
31. b6e3 c4c7
32. e3h6 f8e8
33. h6f4 c7e7
34. b7c6 e7e1
35. d1e1 e8e1
36. g1f2 e1b1
37. b2b4 c8a7
38. c6b7 g8h7
39. b7e4

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Perki Ohl vs Toubanua Tairov

33020Toubanua Tairov-Perki Ohl0-1
32211Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
27178Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
22190Perki Ohl-Toubanua Tairov0-1
22020Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
21914Perki Ohl-Toubanua Tairov0-1
21122Perki Ohl-Toubanua Tairov0-1
20567Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
20418Perki Ohl-Toubanua Tairov0-1
19619Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
18918Toubanua Tairov-Perki Ohl0.5-0.5
18729Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
18703Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
18702Toubanua Tairov-Perki Ohl0-1
17714Perki Ohl-Toubanua Tairov0-1
17395Toubanua Tairov-Perki Ohl1-0
17352Perki Ohl-Toubanua Tairov1-0
14015Toubanua Tairov-Perki Ohl0-1
13883Toubanua Tairov-Perki Ohl0-1

Perki Ohl 66% - Toubanua Tairov 34%

Notes: