White: Toubanua Tairov
Black: Gibian Willson
Outcome: 1 - 0
Date: 2017-01-28 09:41:00
1. e2e4 e7e6
2. g1f3 g8f6
3. b1c3 d7d5
4. e4d5 e6d5
5. d2d4 b8c6
6. f1e2 f8d6
7. e1g1 e8g8
8. c1g5 c8g4
9. f3h4 d6e7
10. g5f6 e7f6
11. e2g4 f6h4
12. f2f4 f8e8
13. f4f5 e8e3
14. g4h5 a7a5
15. d1g4 g7g6
16. f5g6 f7g6
17. g4f4 e3c3
18. f4f7 g8h8
19. b2c3 g6h5
20. f7h5 d8g5
21. h5f7 g5e3
22. g1h1 e3c3
23. f7c7 b7b5
24. c7b7 a8d8
25. b7b5 c6d4
26. b5b7 h4g5
27. a1e1 c3c2
28. b7f7 c2a2
29. e1e8 d8e8
30. f7e8 h8g7
31. f1f7 g7h6
32. e8f8 h6h5
33. f7h7 h5g4
34. h2h3 g4g3
35. f8d6 g3f2
36. h7f7 f2e2
37. d6e5 g5e3
38. e5h5 e2d3
39. h5d1 a2d2
40. d1b1 d2c2
41. b1f1 c2e2
42. f1b1 e2c2
43. b1a1 a5a4
44. f7f1 d3e4
45. a1e1 c2d3
46. e1h4 e4e5
47. h4h8 e5e6
48. f1f6 e6e7
49. h8f8 e7d7
50. f6d6 d7c7
51. f8d8 c7b7
52. d6b6 b7a7
53. d8b8

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Gibian Willson

27182Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
27166Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
27050Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
23314Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
21996Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
19772Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
19761Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
17270Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
17231Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
17031Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
16939Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
15882Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
15408Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
14728Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
14621Toubanua Tairov-Gibian Willson0.5-0.5
14610Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
13643Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
13322Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
13217Gibian Willson-Toubanua Tairov0.5-0.5
12944Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
10467Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
9962Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
9509Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
6925Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6862Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6850Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6846Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6832Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6805Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6777Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6658Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1

Toubanua Tairov 42% - Gibian Willson 58%

Notes: