White: Toubanua Tairov
Black: Porg Quarks
Outcome: 0 - 1
Date: 2017-01-21 08:58:07
1. e2e4 b8c6
2. g1f3 d7d6
3. f1c4 g8f6
4. b1c3 c8g4
5. c4e2 d6d5
6. e4d5 f6d5
7. c3d5 d8d5
8. e1g1 c6b4
9. a2a3 b4c6
10. d2d3 e8c8
11. c1f4 c8b8
12. f3d2 g4e2
13. d1e2 d5d4
14. f4e3 d4b2
15. d2c4 c6d4
16. e3d4 b2d4
17. a3a4 g7g5
18. a4a5 d4f6
19. a5a6 b7a6
20. e2e4 h7h5
21. a1b1 b8c8
22. e4b7 c8d7
23. b7a7 f8g7
24. c4b6 d7d6
25. b6c4 d6d7
26. b1b7 f6c6
27. c4b6 d7d6
28. a7a6 h8h6
29. b6c4 d6d7
30. c4b6 d7e8
31. a6a4 c7b6
32. a4c6 h6c6
33. f1e1 e7e6
34. e1e2 d8a8
35. h2h3 a8a1
36. g1h2 g7f6
37. c2c4 a1d1
38. e2e3 c6d6
39. b7b8 f6d8
40. e3e5 f7f5
41. b8b7 d1d3
42. b7h7 d8f6
43. e5b5 h5h4
44. h7h6 f6c3
45. h6g6 d3d4
46. b5e5 e8f7
47. g6g5 d4c4
48. e5b5 c3f6
49. g5h5 f7g6
50. g2g4 h4g3

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Porg Quarks

27180Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
27119Porg Quarks-Toubanua Tairov0.5-0.5
27086Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
27055Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
27054Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
25950Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
25804Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
22026Porg Quarks-Toubanua Tairov0.5-0.5
19620Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
19601Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
19455Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
19454Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
18704Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
17466Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
17228Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
17225Toubanua Tairov-Porg Quarks1-0
16592Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
16382Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
15276Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
15155Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
14884Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
13310Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1

Toubanua Tairov 32% - Porg Quarks 68%

Notes: