White: Willie Hixantapo
Black: Auto-0 AI
Outcome: 1 - 0
Date: 2016-11-13 23:47:47
1. d2d4 d7d5
2. e2e3 e7e5
3. d4e5 b8c6
4. f2f4 c6e5
5. f4e5 g8f6
6. f1b5+f6d7
7. d1g4 f8b4+
8. b1c3 b4c3+
9. b2c3 e8g8
10. c1a3 d7e5
11. g4f5 c8f5
12. h2h3 f5c2
13. a1d1 c2d1
14. e1d1 c7c5
15. a3c5 d5d4
16. e3d4 d8d5
17. a2a4 d5c5
18. d4c5 a8e8
19. g1f3 e5c6
20. f3g5 e8e2
21. d1e2 f8e8+
22. e2d2 e8e2+
23. d2e2 f7f5
24. g5e6 g8f7
25. e6c7 f7f6
26. h1f1 f6e5
27. g2g4 f5g4
28. h3g4 e5e4
29. f1f7 e4e5
30. f7g7 h7h6
31. g7h7 h6h5
32. h7h5+e5e4
33. g4g5 e4e5
34. g5g6+e5e4
35. g6g7 c6d4+
36. c3d4 e4d4
37. c5c6 b7c6
38. b5c6 a7a5
39. g7g8qd4c3
40. g8d5 c3b2
41. d5a5

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Willie Hixantapo vs Auto-0 AI

28883Willie Hixantapo-Auto-0 AI1-0
28765Auto-0 AI-Willie Hixantapo0-1
27480Auto-0 AI-Willie Hixantapo0-1
27405Willie Hixantapo-Auto-0 AI1-0
26867Auto-0 AI-Willie Hixantapo0-1
26666Auto-0 AI-Willie Hixantapo0-1
26597Willie Hixantapo-Auto-0 AI1-0
26589Willie Hixantapo-Auto-0 AI1-0
26571Auto-0 AI-Willie Hixantapo0-1
26562Auto-0 AI-Willie Hixantapo0-1
26553Willie Hixantapo-Auto-0 AI1-0
26552Willie Hixantapo-Auto-0 AI1-0
26551Auto-0 AI-Willie Hixantapo0-1
26465Auto-0 AI-Willie Hixantapo0-1
25137Willie Hixantapo-Auto-0 AI0-1

Willie Hixantapo 93% - Auto-0 AI 7%

Notes: