White: yumiko Sideways
Black: Eva Lusah
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 d7d5
2. f1c4 d5c4
3. b1c3 d8d2
4. d1d2 e7e5
5. c3d5 b8c6
6. c2c3 g8f6
7. d5c7 e8e7
8. c7a8 f6e4
9. d2e2 e4f2
10. e2e5 c6e5
11. c1g5 e7e8
12. a8c7 e8d7
13. c7d5 f2h1
14. g5f4 h1f2
15. f4e5 d7d8
16. d5c7 c8f5
17. e1f2 f8c5
18. f2f1 c5g1
19. f1g1 d8e7
20. a1d1 e7f8
21. d1d8 f8e7
22. d8d5 e7f8
23. e5d6 f8g8
24. d5f5 f7f6
25. f5f4 g8f7
26. f4e4 h8e8
27. c7e8 f6f5
28. e8f6 f5e4
29. f6h7 f7e6
30. d6f8 e4e3
31. f8g7 e3e2
32. h7f8 e6d5
33. g7d4 e2e1q

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Eva Lusah

32423Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
31896Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
31307Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
31262Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
31229yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
30875Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
30050Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
30015Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28253yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
28212Eva Lusah-yumiko Sideways1-0
28208yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
28206Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28203Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28191Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28187yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
28185Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28145yumiko Sideways-Eva Lusah0-1
28106yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
27974Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
26205yumiko Sideways-Eva Lusah0-1

yumiko Sideways 85% - Eva Lusah 15%

Notes: