White: Lurge Gocase
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 0.5 - 0.5
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 e7e5
2. b1c3 g8f6
3. g1f3 b8c6
4. f1b5 d7d6
5. d2d4 e5d4
6. f3d4 c8d7
7. e1g1 c6e5
8. b5d7 e5d7
9. c1g5 f8e7
10. d4f5 e8g8
11. f5e7 d8e7
12. c3d5 e7d8
13. c2c4 c7c6
14. d5f6 d7f6
15. d1d4 c6c5
16. d4d3 d8e7
17. f2f3 e7e5
18. d3d2 h7h6
19. g5f4 e5e6
20. d2d6 e6c4
21. d6e7 c4d4
22. f1f2 b7b6
23. e7e5 d4e5
24. f4e5 f6d7
25. e5d6 f8e8
26. a1d1 d7e5
27. d1d5 e5c4
28. f2e2 c4d6
29. d5d6 a8d8
30. e2d2 d8d6
31. d2d6 g8f8
32. g1f2 f8e7
33. d6d5 a7a6
34. d5e5 e7d7
35. e5e8 d7e8
36. f2e3 e8d7
37. e4e5 d7c6
38. e3e4 b6b5
39. f3f4 a6a5
40. f4f5 c5c4
41. e4d4 a5a4
42. e5e6 f7e6
43. f5e6 c6d6
44. e6e7 d6e7
45. d4c3 e7d6
46. c3b4 d6c6
47. b4c3 c6c5
48. a2a3 g7g5
49. h2h3 h6h5
50. g2g4 h5g4
51. h3g4 c5c6
52. c3d4 c6d6
53. d4e4 d6e6
54. e4d4 e6d6
55. d4e4 d6e6
56. e4d4 e6d6

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Lurge Gocase vs Toubanua Tairov

32763Toubanua Tairov-Lurge Gocase0.5-0.5
32489Toubanua Tairov-Lurge Gocase1-0
27406Toubanua Tairov-Lurge Gocase0-1
27033Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
25956Lurge Gocase-Toubanua Tairov0.5-0.5
23313Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
22281Toubanua Tairov-Lurge Gocase0-1
17253Toubanua Tairov-Lurge Gocase1-0
17186Toubanua Tairov-Lurge Gocase0-1
17182Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
17181Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
17033Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
17025Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
15955Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
15331Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
15016Toubanua Tairov-Lurge Gocase1-0
14559Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
14448Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
14412Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
14371Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
14156Toubanua Tairov-Lurge Gocase0.5-0.5
14155Toubanua Tairov-Lurge Gocase0-1
13541Toubanua Tairov-Lurge Gocase1-0
13459Toubanua Tairov-Lurge Gocase0-1
13328Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
13183Toubanua Tairov-Lurge Gocase1-0
10790Toubanua Tairov-Lurge Gocase1-0
10747Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
10458Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
10422Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
10301Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
10261Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
10044Toubanua Tairov-Lurge Gocase0-1
10032Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
9385Toubanua Tairov-Lurge Gocase0-1
8850Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
8848Toubanua Tairov-Lurge Gocase0-1
8752Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
8129Lurge Gocase-Toubanua Tairov1-0
8074Toubanua Tairov-Lurge Gocase0-1
7479Toubanua Tairov-Lurge Gocase1-0
7471Lurge Gocase-Toubanua Tairov0-1
7438Toubanua Tairov-Lurge Gocase1-0

Lurge Gocase 55% - Toubanua Tairov 45%

Notes: