White: Trinity Newton
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 0 - 1
Date: 2015-09-18 17:41:03
1. g1f3 b8c6
2. d2d4 d7d5
3. b1c3 g8f6
4. c1g5 e7e6
5. e2e3 f8e7
6. f1d3 e8g8
7. e1g1 h7h6
8. g5h4 f6h7
9. h4e7 c6e7
10. f3e5 e7f5
11. d3f5 e6f5
12. a2a4 d8g5
13. c3d5 c7c6
14. d5c7 a8b8
15. d1e1 g5e7
16. e1a5 b7b6
17. e5c6 e7c7
18. a5c3 b8a8
19. d4d5 h7f6
20. a1d1 c8b7
21. c6b4 c7d6
22. c3c4 f6g4
23. c4f4 d6f6
24. d1d4 f8e8
25. f4c7 a8b8
26. b4c6 b7c6
27. c7c6 f6e5
28. d4g4 f5g4
29. c2c3 e8d8
30. f1d1 d8d6
31. c6c4 d6g6
32. c4d4 e5g5
33. d4f4 g5d8
34. f4b4 h6h5
35. b2b3 h5h4
36. a4a5 b6a5
37. b4c4 h4h3
38. g2g3 d8f6
39. d5d6 f6f3
40. c4d5 f3e2
41. d6d7 b8d8
42. c3c4 g6f6
43. d1f1 e2c2
44. e3e4 c2b3
45. e4e5 f6e6
46. f1a1 a5a4
47. a1e1 a4a3
48. e1a1 b3b2
49. d5d1 e6e5
50. c4c5 e5c5
51. a1b1 b2a2
52. b1b7 c5c2

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Trinity Newton vs Toubanua Tairov

22332Trinity Newton-Toubanua Tairov0-1
17067Toubanua Tairov-Trinity Newton1-0
17036Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
17034Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
16975Toubanua Tairov-Trinity Newton1-0
13591Toubanua Tairov-Trinity Newton1-0
13534Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
12998Toubanua Tairov-Trinity Newton1-0
10613Trinity Newton-Toubanua Tairov1-0
10590Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
10394Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
10392Trinity Newton-Toubanua Tairov1-0
10311Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
10280Trinity Newton-Toubanua Tairov0-1
9905Toubanua Tairov-Trinity Newton1-0
9886Trinity Newton-Toubanua Tairov0-1
9838Trinity Newton-Toubanua Tairov0.5-0.5
9714Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
9704Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
9655Toubanua Tairov-Trinity Newton1-0
9584Toubanua Tairov-Trinity Newton1-0
9581Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
9428Trinity Newton-Toubanua Tairov0-1
9327Trinity Newton-Toubanua Tairov0-1
9263Trinity Newton-Toubanua Tairov0-1
8643Toubanua Tairov-Trinity Newton1-0
7966Trinity Newton-Toubanua Tairov0-1
2865Trinity Newton-Toubanua Tairov1-0
2544Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
2542Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1

Trinity Newton 48% - Toubanua Tairov 52%

Notes: